Algemene Voorwaarden

Delfine Decaesteker – Namasté, gevestigd Koningin Fabiolalaan 9 9990 Maldegem, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens:
https://www.adem-ruimte.be
https:/www.ademruimteacademy.be
Namasté
Delfine Decaesteker
Koningin Fabiolalaan 9
9990 Maldegem
info@adem-ruimte.be
+32 468 136 580

De éénmanszaak Delfine Decaesteker heeft haar maatschappelijke zetel in de Koningin Fabiolalaan 9
9990 Maldegem, België. Zij werkt onder ondernemingsnummer & btw nummer BE0555.816.928. De commerciële benamingen waaronder zij professioneel actief is, is Namasté, AdemRuimte.

De éénmanszaak Delfine Decaesteker biedt voornamelijk advies, coaching & trainingen aan.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Delfine Decaesteker en andere partijen. Deze meest recente versie, die ten allen tijde raadpleegbaar is op de website, vervangt alle voorgaande versies.

Artikel 1 : Inschrijvings – en betalingsvoorwaarden.
1.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. Bovendien vink jij jouw uitdrukkelijke akkoord aan bij elke aankoop.

Voor AdemRuimte en AdemRuimteAcademy verlopen alle inschrijvingen via de website of andere sociale media kanalen zoals facebook, instagram, linkedin. Uitzonderlijk krijgt de klant persoonlijk een link via email toegestuurd.

1.2. Delfine Decaesteker gaat mee met haar tijd en aanvaardt dus, naast email, ook inschrijvingen via (opsomming is niet exhaustief) Facebook, Whatsapp, sms… Dat betekent uiteraard ook dat een inschrijving via die wegen betalingsverplichtingen met zich meebrengt. Een inschrijving is pas definitief na aanvaarding door Delfine Decaesteker.

1.3. De factuur dient betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1. 4. a. Bij een betaling in termijnen worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook voor online aankopen waarbij gekozen werd voor een domiciliëring.
1.4. b. Bij het uitblijven van termijnbetalingen of het terugvorderen van termijnbetalingen (wat kan bij betalingen via domiciliëring) wordt de toegang tot de online omgeving die hoort bij de aankoop onmiddellijk ontzegd. De reeds betaalde abonnementsgelden worden nooit terugbetaald. De nog verschuldigde abonnementsgelden worden onmiddellijk opeisbaar.

1.5. De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

1.6. De meeste online aankopen dien je onmiddellijk te betalen. Je betaalt dan met bankcontact of kredietkaart. Bij betaling via kredietkaart worden er bijkomende kosten aangerekend.

Artikel 2: Verkoop op afstand/verkoop op het internet
2.1. De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop. Dit gebeurt schriftelijk en kan gericht worden tot de gekende adressen (post en email).

2.2. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden. Dit impliceert dat er geen mogelijkheid tot annulering is voor de online cursussen en programma’s daar je hier onmiddellijk toegang krijgt tot het online platform en alle bijhorende inhoud.

Artikel 3 : Annulering door de klant
3.1. Een annulering gebeurt bij voorkeur per email, maar kan uitzonderlijk ook via andere communicatiemiddelen als sms, whatsapp of een Facebook bericht aan de Facebook pagina.

3.2. Annuleert een klant tot 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant 50% verschuldigd van het totaalbedrag. Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

3.3. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden. Dit impliceert dat er geen mogelijkheid tot annulering is voor de online cursussen en programma’s daar je hier onmiddellijk toegang krijgt tot het online platform en alle bijhorende inhoud.

Artikel 4: Annulering door Delfine Decaesteker
Bij annulering door Delfine Decaesteker wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan voorkomen als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden verplaatst worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Delfine Decaesteker hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Bij annuleringen wegens overmacht worden sessies/livedagen/events/workshops/trainingen verplaatst naar een latere datum. Er is bij overmacht geen mogelijkheid tot het terugvorderen van reeds uitgevoerde betalingen en Delfine Decaesteker gaat een inspanningsverbintenis aan om de reeds betaalde diensten zo snel mogelijk van een nieuwe datum te voorzien, dit rekening houdend met de omstandigheden die de overmacht met zich meebrengen.

Artikel 5: Stopzetting door de klant
Indien de klant tijdens een workshop, cursus, live dag, retreat of 1 op 1 – traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen. Dit geldt voor alles georganiseerd door Delfine Decaesteker.

Artikel 6 : Producten
6.1. De bestelde producten worden verstuurd na betaling.

6.2. In alle prijzen is de verzending in België éénmalig inbegrepen. Gaat de klant de zending niet tijdig ophalen bij het postkantoor, dan wordt de zending opnieuw verstuurd na betaling van de verzendkosten door de klant. De klant staat zelf in voor de verzendkosten naar het buitenland.

Artikel 7 : Gebruik online academie ademruimteacademy.be
7.1. Bij gebruik van de online academie krijgt de klant persoonlijk toegang. Indien er een besloten Facebook groep als extra dienst beschikbaar is, krijgt de klant ook daar persoonlijk toegang toe. Persoonlijk betekent uitsluitend bestemd voor de klant.

Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van de login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Delfine Decaesteker, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd.

7.2. Delfine Decaesteker behoudt zich het recht voor de betaalde bedragen in dat geval niet terug te storten. Delfine Decaesteker behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 8 : Klachten
8.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na cursus, workshop of coachsessie.

8.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

8.3. De schadevergoeding waartoe Delfine Decaesteker mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

Artikel 9 : Disclaimer
9.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om een (online) cursus, programma, traject te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

9.2. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

9.3. Coaching is niet bedoeld om het innerlijk werk van de klant over te nemen.

9.4. Delfine Decaesteker is Rouw-en verliesdeskundige, PresentChild Kindertolk, Systemisch Coach en familie en bedrijfs-opsteller en – Trainer. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het online of off line.

9.5. Delfine Decaesteker heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.

9.6. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,… op de websites gemaakt door en van Delfine Decaesteker zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat als je als concullega op de website van Licht coaching/Lies Deboiserie terecht komt je onder geen beding de algemene voorwaarden en het privacybeleid mag kopiëren om te gebruiken voor je eigen bedrijf. Het impliceert ook een auteursrechtelijke bescherming van de volledige inhoud van de online ademruimteacademy, alle cursussen en programma’s, nieuwsbrieven, blogs en sociale media teksten geschreven door Delfine Decaesteker. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken /kopiëren /reproduceren /verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Delfine Decaesteker/Ademruimte is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 11: Privacy
11.1. Hoe Delfine Decaesteker omgaat met de gegevens van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in de privacy-verklaring.

11.2. Delfine Decaesteker beheert de gegevens van een klant zoals het een goede huisvader betaamt.

Artikel 12 – Jurisdictie
12.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

12.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Delfine Decaesteker. 

Scroll naar top